Search

Koopvoorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen en bestellingen bij 123kleintje, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw digitale bestelling door 123kleintje. 123kleintje is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt 123kleintje dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.2 De overeenkomst tussen de afnemer en 123kleintje komt tot stand op het moment dat 123kleintje u een schriftelijke bevestiging (email) van uw bestelling geeft.


3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van 123kleintje zijn vrijblijvend en 123kleintje behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en opties, indien anders vermeld op de website. Verzendkosten gelden voor zowel Nederland als België.


4. Artikelen retourneren
4.1 U bent verplicht te controleren of de artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 5 dagen melden per e-mail aan 123kleintje onder vermelding van het artikel in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. 123kleintje zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
4.2 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel heeft dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt 123kleintje zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren.


5. Betalingen
Betalingen van een bestelling per mail of bestelformulier geschieden vooruit. Bestellingen kunnen tevens op afspraak opgehaald worden bij 123kleintje op Dorpsstraat 17, Bunschoten of op Urk. Betaling geschiedt dan contant bij het ophalen van de goederen.


6. Levering
De door 123kleintje opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door 123kleintje worden teruggestort.


7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan 123kleintje verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.


8. Vervoer en Garantie
8.1 De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.
8.2 Het risico voor de goederen tijdens het vervoer zijn voor rekening van de koper vanaf het moment dat de goederen het magazijn van 123kleintje hebben verlaten. 123kleintje is vrij in de keuze van (be)lading, transportmiddel en expediteur/vervoerder, tenzij anders is overeengekomen. Wij kunnen geen verantwoording nemen voor de behandeling van onze poststukken door postbezorgers, transporteurs en ander partijen die op welke wijze dan ook betrokken zijn bij het vervoeren en bezorgen van onze producten.


9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en 123kleintje (dan wel ingeschakelde derden), is 123kleintje niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van 123kleintje.
9.2 De administratie van 123kleintje geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.


10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 123kleintje in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat 123kleintje gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 123kleintje kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


11. Diversen
11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met 123kleintje in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 123kleintje vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 123kleintje is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


13. Privacy
123kleintje gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens van de afnemer en stelt deze niet beschikbaar aan derden.